Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.01.2012 19:01 - Мадара и Мадарския конник- произход и значение на топонима Мадара.
Автор: profesionalist Категория: Политика   
Прочетен: 11195 Коментари: 8 Гласове:
6

Последна промяна: 24.02.2014 21:07


Авангардни изследвания на древните българи, т.1, стр.40-44, (2007)

Мадара и Мадарския конник- произход и значение на топонима Мадара.

  Я.Й. Шопов, B.A., M.Sci., PhD, P.D.F. YYShopov@Yahoo.com Институт по древни цивилизации. http://designbg.com/1/about.html
Резюме Създаден е нов метод за прецизно реконструиране на структурата и границите на стари български държави чрез нанасяне на картата на Евразия на топоними формирани от етническите имена на българите, техните клонове и династични родове. Така за пръв път са получени карти на разположението на тези клонове в български държави по-древни от стария Велики Булгар. Тези карти са получени чрез обработката на 6 900 000 топонима от целия свят. Издирени са 126 топонима Мадар по света
Повече виж тук:
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297014/_-_._._._B.A._M.Sci._PhD_P.D.F._YYShopov_at_Yahoo.com


Материал и методика: Създадохме един нов метод за прецизно реконструиране на структурата и границите на стари български държави чрез нанасяне на топоними формирани от етническите имена на българите, техните клонове (Кутигури, Утигури, Кучи- Булгар и т.н.) и династични родове (Дуло). За целта обработихме 6 900 000 топонима от целия свят от географската информационна система (GIS). От тях извлякохме 8448 български етнонима (топоними и хидроними формирани от нашите етнически имена) с географските им координати и ги нанесохме на картата на Евразия (табл.1, фиг.1, 2). Издирихме 126 топонима с основа Мадар по света (табл.2) и ги нанесохме на получената прецизна карта. Оказа се, че всички те попадат в територии обитавани някога от древните българи. Въз основа на това можем да аргументираме хипотезата, че Мадара е исконно български топоним. 

Дори при съвременната миграция, когато едно старо име на град или област се появи на ново място, то това винаги се дължи на миграция на население от старо място носещо това име (затова на картата на Америка има десетки градове и села с имена Лондон, Париж, Москва и т.н.). Затова историческата наука използва характерните за един народ топоними като важни индикатори за неговото присъствие в даден географски район (Българите. Атлас, 2001). По тази логика името Мадара просто е донесено от прабългарите, от области където те са живеели в древността. Особено висока степен на достоверност дават топонимите (имена на градове и местности) и хидронимите (имена на водни басейни), образувани от български етноними (племенните и родовите имена на древните българи - кутигури, утигури, оногури, Дуло и т.н.). Те дават информация дори за структурата на държавата. Затова ние разработихме един нов метод за възстановяване на родовата структурата на древни държави на базата на нанасяне на етнонимите на географска карта.
Новият метод показва териториите обитавани някога от древните българи интегрално във времето, затова получените карти не дават границите на конкретна държава съществувала в конкретен исторически момент, а максималната експанзия на държавата в един географски район. Този метод има изключителен потенциал за изясняване на структурата на древни държави, но на това ще бъдат посветени следващи публикации.
Основните използвани методи са:
1. Топоними
2. Анализ на писмени сведения
3. Лингвистика
Исторически бележки:
Напоследък Добрев (1994, 1995), Шопов, 1998, 2002-а, г; Шопов и др., (2002-б, в) и Димитров (2002) убедително доказаха, че прабългарите са индоевропейски народ от източно-иранската група. В Индия народите от тази група са наричани още ведически арийци (Този термин няма нищо общо с измислената от фашизма супер-раса, а означава орач, т.е. земеделец. Употребява се още като лингвинистичен термин). Те са изиграли ключова роля при формирането на индоевропейската езикова общност, защото са колонизирали Индия и са занесли там ведическата култура и ведите. Известно е, че индоевропейците първоначално са обитавали централна и източна Европа и в последствие се разселват (Всемирная история, 1955, т.I). Може би причина за това преселение е станал библебският Потоп преди около 7500 г. (Shopov et. al, 1996). Източните иранци (които са конни народи) минават през Иран, Ирак, Пакистан, Афганистан, Узбекистан, Индия (Шопов, 2001) и стигат чак до Бангладеш и Китай. Това обяснява защо картата на българските етноними в Индия (фиг.2) съвпада с картата на ведическите племена в Индия публикувана от индийски специалисти (The History and Culture of the Indian People, 1968) и препечатана от Голийски (2002). 

Лингвинистични бележки:
 
Ведите са били разпространявани устно на ведически санскрит, който е синтетичен език от арийските наречия. Така санскритът заедно с говоримият език на арийците навлиза в езика на местното население и образува индо-арийските езици (хинди, непали и др.). Това обяснява намерените напоследък паралели на българския език с тези групи езици (Шопов и др., 2002-в). Намерени са паралели между българската митология (от езически произход) и ведическите божества- 32 ведически божества имат имена срещани у нас или със значение разбиращо се на български (Шопов и др., 2002-б, в).
Степента на сродство на прабългарския език с източно-иранските, западно-иранските и индо-иранските езици е определена с корелационен анализ на някои от тези езици с корените на българските фамилии (Шопов и др., 2002-в). Корелацията е най-висока с източно-иранските езици и затова прабългарският език може да се отнесе към тази група езици. Има обаче основи на фамилии, които не се срещат в иранските езици, а само в български и хинди. Оказа се, че не само основите, но и суфиксите на фамилните ни имена съвпадат с тези в хинди, както по звучене и значение, така дори и по начина на употреба. Това показва активни контакти на двата народа в много далечно минало, т.е. пряко участие на прабългарите в арийското нашествие в Индия и в процеса на индоевропеизация на местното население в Индия. Индийците произнасят името българин като балгхар(а) в резултат на закономерно езиково потъмняване (Шопов и др., 2002-в), а балхара е една от титлите на махараджата в Индия (Добрев, 1994).
Произход на топонима Мадара: 
Издирихме 126 топонима Мадар по света (табл.2). От тях 81 са в изходната форма Мадар, 9 под формата Мадара (получена с прибавяне на санскритския суфикс за женски род –а), 9 под формата Мадари (получена с прибавяне на санскритския суфикс за множествено число –и), 6 под формата Мадаре (Сърбия), 6 под формата Мадарски, 3 Мадхар, 2 Ма’дар и 1 Маддар. Тази статистика показва, че основната форма на топонима е Мадар. Най-често той се среща в Иран (32 пъти). Там думата Мадар (както и в хинди: Карманный хинди-русский словаръ (1958)) има значение майка (като английското mother), но също и светилище, ос на света (Персидско-русский словарь, 1983). Именно последното значение вероятно е значението и на топонима Мадара в България, т.к. селището Мадара е разположено до голямо светилище построено от българите след завземането на териториите отвъд Дунав. Съгласно Голийски (2003) в Месопотамия (Шумер) храма се е считал за макет на Свещената

планина стояща в центъра на света. Овчаров (1997) смята, че топонима Мадара идва от индийското Мандара (връх на свещената планина Меру). Народите от Средиземноморието до Китай вярвали, че техния храм е център на света. Затова при завоюване на нова територия пришълците “узаконявали” това, като го сакрализирали - построявали светилище и го обявявали за центъра на света, т.е. по този начин новото завоевание е било мотивирано като завладяване на най-свещеното място - (центъра на света). Това обяснява и факта, че всички топоними Мадар се намират в територии обитавани някога от древните българи (по данни от етнонимите). Явно и древните българи са сакрализирали завоеванията си като са построявали светилище и са го обявявали за “ос (център) на света”, т.е. най-свещеното място на Земята. Нашето изследване показва, че именно това светилище е наричано Мадар. Така се оказва, че топонима Мадар и производните му трасират завоеванията на българите в един много голям период от време (който може да започва още преди възникване на писмеността), т.к. някой от топонимите и хидронимите са от това време.

Изводи: 
Особен интерес представлява намирането на топонима Мадара в Египет и Китай, което потвърждава достоверността на твърденията на Съсълов (1936, 2000), за инвазия на древните българи в тези земи. Затова има нужда от допълнителни изследвания в тази област. Особено значение придобиват връзките на древните българи с Китай след намиране на археологически находки на учебни пособия по акупунктура в България (Илинкина, 2002) свидетелстващи за използване на т.н. “Китайска медицина”.

Заключение:
Мадара е исконно български топоним, който значи главно светилище, ос на света което е било построявано от българите при завладяване на нови територии за сакрализация на завоеванието.
Топонима Мадар и производните му трасират завоеванията на древните българи по света в голям период от време, който може да започва още преди възникване на писмеността.

Благодарности
Настоящето изследване е в рамките на договор 721/1997 на Националния съвет за научни изследвания при министерството на Образованието и науката. Автора благодари на Тодор Ялъмов за съдействието при изработката на картите и на доц. Людмил Цанков за изработването на софтуер за обработка на топонимите.

Повече виж тук:
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297014/_-_._._._B.A._M.Sci._PhD_P.D.F._YYShopov_at_Yahoo.comПолзвана литература:
Българите. Атлас (2001) Александър Фол (редактор). Тангра Танакра ИК, София, 280 с.
Всемирная история (1955), т.1, Францева Ю.П. (отг. редактор) ГизПЛ, Москва, стр.214-222, 530-1, 594
Голийски П. (2002) Тарим и Бактрия - в търсене на българската прародина.- сп. Авитохол, бр.19,
стр. 19.
Голийски П. (2003) Зиези от който са българите. Тангра ТанНакРа ИК, с.80
Димитров Д.Ил. (2002) Пан-европейски генетически проект (Резултати и значение. Българска перспектива). Разширени резюмета на Националната научна конференция на тема: Древната Българска цивилизация – същност и значение за формирането на старобългарската култура, 15 и 16 февруари 2002 г., София, стр.6.
Добрев П. (1994) Светът на прабългарите. ИКК ”Славика-РМ”, София, с.26
Добрев П. (1995-а) История на българската държавност. ИКК ”Славика-РМ”, София, 189 с.
Добрев П. (1995-б) Езикът на Аспаруховите и Куберови българи- Речник и граматика, Огледало, С., 178 с.
Илинкина В. (2002) Кодирани знания за лечението в археологически паметници открити на територията на България (IV хил.пр.н.е. до X век). Разширени резюмета на Националната научна конференция на тема: Древната Българска цивилизация – същност и значение за формирането на старобългарската култура, 15 и 16 февруари 2002 г., София, стр.16-17.
Карманный хинди-русский словаръ. (1958) Димшиц З.М. ГИИНС, Москва, 1080 с.
Овчаров Д. (1997) Прабългарската религия - произход и същност. С., стр. 43. 
Персидско-русский словарь (1983) Москва, 60 000 думи.
Съсълов Д. (2000) Пътят на България (2-ро преработено и допълнено издание), С. , Кибеа, 511 с.
Шопов Я. И. (1998) Изследванията на д-р Петър Добрев върху историята на прабългарите - в:- кн. “Царственник на българското достолепие”, ИК “Иван Вазов”, София, стр.179-183
Шопов Я. Й. (2001) Българската държавна традиция през вековете - Разширено резюме от лекцията изнесена на “Българския ден” в Европейския Университет във Флоренция. - сп. Авитохол, бр.14, стр. 43-45. http://www.stranicata.com/snd/durzhavnata_tradiciq.doc,http://www.sarakt.org/proizhod0.htm
Шопов Я. Й. (2002-а) Най-ранни писмени сведения за присъствието на прабългари в Двуречието.- Разширени резюмета на Националната научна конференция на тема: Древната Българска цивилизация – същност и значение за формирането на старобългарската култура, 15 и 16 февруари 2002 г., София, стр 9-10. http://www.seedot.com/civilization/bigprogram.html
Шопов Я., Т. Ялъмов, С. Шопова (2002-б) Древната религиозна система на прабългарите и въздействието и върху религиите в средна Азия. Разширени резюмета на Националната научна конференция на тема: Древната Българска цивилизация – същност и значение за формирането на старобългарската култура, 15 и 16 февруари 2002 г., София, стр.8. 
http://www.seedot.com/civilization/bigprogram.html
Шопов Я.Й., Л.Т.Цанков, Т. Ялъмов, Л. Ненчев, Г. Кхнканосян (2002-в) Компютърен анализ на фамилните имена в телефонния указател на София за издирване на редки и остарели думи от прабългарски произход.- сп. Авитохол, бр.19, стр. 21-30. 
Шопов Я. Й. (2002-г) Количествена оценка на историческите твърдения. Първи приложения за оценяване на сродството на древните българи с други народи.- Разширени резюмета на Националната научна конференция на тема: Древната Българска цивилизация – същност и значение за формирането на старобългарската култура, 15 и 16 февруари 2002 г., София, стр.24-25. 
http://www.seedot.com/civilization/bigprogram.html
Shopov Y.Y., L.Tsankov, L.N.Georgiev, A.Damyanova, Y. Damyanov, E. Marinova, D.C. Ford, C.J.Yonge, W. MacDonald, H.P.R.Krouse (1996) Speleothem Luminescence proxy Records of Annual Rainfall in the Past. Evidences for "The Deluge" in Speleothems."- in book "Climatic Change- the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen. KWI, Bergen, p. 155-156. http://www.glnet.edu.cn/IGCP379/1997/part343.htm
http://www.karst.edu.cn/igcp/igcp379/1997/part3-4-3.htm
The History and Culture of the Indian People (1968) Vol.1, The Vedic Age. Bombay, p.263

Сходни статии:
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297628/_._._._.1_2_.3-47_2007_

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1303515/_-_._._._._._._20_Years_Indology_in_Sofia_University_Proceedings_of_the_International_Conference_held_at_29_June-_2_July_2004_in_Sofia_University_Press_St._Klement_Ohridsky_Sofia_2009_pp.311-_324

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/427196/_

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1294972/_._-_

http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297647/_._._._._._._._20_._2009_-_29_2_2004_._.311-_324


Тагове:   парти,   траки,   Африка,   Македония,   китай,   Монголия,   археология,   обичаи,   Иран,   Акад,   Казахстан,   Узбекистан,   Кавказ,   Ирак,   народ,   непал,   Ливан,   Генетика,   македонци,   Афганистан,   кюрди,   Осетия,   Махабхарата,   антропология,   Мала Азия,   Средна Азия,   Таджикистан,   хуни,   българи,   херодот,   санскрит,   Русия,   египтяни,   Европа,   Готи,   Балкани,   скити,   турция,   гени,   Пакистан,   история,   дуло,   зороастризъм,   исторически,   албанци,   Индия,   гот,   баски,   генетични,   Кипър,   земеделци,   Сирия,   пакистанци,   келти,   персиа,   персийка,   арменци,   иракчани,   ДНК,   касти,   археологически,   Ирански,   Киргизстан,   палестинци,   Етиопия,   Близкият изток,   румънци,   потопа,   прабългари,   хазари,   Таркан,   арийци,   веди,   Шумер,   Волжска България,   Синди,   генетична,   Памир,   хиндуистки,   сармати,   Каспийско море,   хромозоми,   днк изследване,   персеполис,   сасаниди,   индуси,   генетичната,   митохондрии,   будистки,   Мидийци,   Велика Булгария,   балти,   осетинци,   уйгури,   Сардинци,   индоевропейци,   Персимитология,   узбекистанец кушанско царство,


Гласувай:
61. solinvictus - Maдара е турско затова го има в Ки...
22.01.2012 09:36
Maдара е турско затова го има в Китай!Как се е казвало това място преди тях ?
цитирай
2. shtaparov - Названието Мадара е древно- Българско:
28.01.2012 05:22
Названието "Мадара" го има в Китай не защото е турско,а защото хиляди години преди китайците в Тарим и Алтай са живели Скитски Българи- преобладаващо руси и синеоки пришълци от Балканите,както се вижда от мумиите им,откривани там. Съгл.резултатите от "Анализа" дискусионното название е индоевропейско (Скито- Българско) е се тълкува по следния начин:

Мадара= Мъдъра (Мъдрия- епитет на Слънчевия бог), Митъра (Митра,Митре- название на индоарийски езически бог,чийто култ бил разпространен от Британия до Синд- земите на днешен Пакистан).
цитирай
3. profesionalist - Отговор на:solinvictus - Maдара е турско затова го има в Ки...
17.02.2012 19:38
Изключено е думата Мадара да е турска, защото завършва с индоарийския суфикс –ар (а) за професия (като в бъчв-ар, коз-ар, седес-ар) или произход от географско място (Бълг-ар-ин) (Шопов, и др. 2002, 2008, 2009). В турския език всички подобни думи са ирански заемки (Фаюзи, 2004). Освен това турците никога не са стигали до Китай и затова няма как да са занесли там това име.
цитирани публикации:
Шопов Я. Й., и др. (2002) Компютърен анализ на фамилните имена в телефонния указател на София за издирване на редки и остарели думи от прабългарски произход. -Доклад на Националната научна конференция на тема: “2000: Приносът на Българите в Световната цивилизация”, 1- 2 ноември 2000 г., Исторически факултет на Софийския Университет “Кл. Охридски”, София. - сп. Авитохол, бр. 19, стр. 21 - 30.
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/427196/_
Шопов Я. Й., и др. (2008) Сходни и еднакви топоними, хидроними и етноними в България и Иран. - Доклади на юбилейната конференция по Иранистика в чест на 10-тата годишнина на специалността Иранистика на Центъра по Източни езици и култури на “Св. Климент Охридски”, Annali, v.15, 2-4, pp.104-115
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/434454/Similar_and_Identical_Toponyms_and_Ethnonyms_in_Bulgaria_and_Iran._
Шопов Я. Й., и др. (2009) Сходни и еднакви топоними, хидроними и етноними в България, Индия и Иран. - в: 20 години Индология в Софийския Университет “Св. Климент Охридски” -Доклади от международната юбилейна конференция на специалност Индология на Центъра по Източни езици и култури на “Св. Климент Охридски”, проведена от 30 юни - 2 юли 2004. в София. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, стр. 311- 324.
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1297647/_._._._._._._._20_._2009_-_29_2_2004_._.311-_324
Фаюзи Х. (2004) Персийски думи в българския език. СУ “Кл. Охридски”, ФКНФ, катедра Класически Изток, специалност Иранистика. Авангард Прима, София, 116 с.
цитирай
4. profesionalist - Отговор на:solinvictus - Maдара е турско затова го има в Ки...
17.02.2012 19:42
Светилището и селището Мадара са основани от българите на Аспарух, веднага след идването им отсам Дунава, както беше изнесено на кръглата маса “Мадарският конник” на 22 Март 2003 г. в Исторически факултет на Софийският Университет “Св. Кл. Охридски” и са се наричали Мадара от тогава (т.е. преди идването на турците)
цитирай
5. profesionalist - Отговор на: shtaparov - Названието Мадара е древно- Българско:
17.02.2012 20:11
В Китай има едва 98 български топонима, което съответства на една от най-ниските плътности на български топоними в държава обитавана някога от българи (Шопов и др. 2005). Причината за това е, че там българите не са обитавали обширни територии, а само са построили и поддържали градовете по пътя на коприната, който е минавал през Китай и Тарим. Въпросните мумии са намерени точно в останките от някой от тези градове,
Топонима Мадара произлиза от персийското значение на думата мадар- “светилище, ос на света” (Персидско-русский словарь, 1983). Селището Мадара в България, е разположено до голямо светилище, построено от българите веднага след завземането на териториите отвъд Дунав. Народите от Средиземноморието до Китай вярвали, че техният храм е центърът на света. Затова при завоюване на нова територия пришълците “узаконявали” завоеванието си, като го сакрализирали - построявали светилище и го обявявали за центъра на света. По този начин новото завоевание е било мотивирано като завладяване на най-свещеното място - центъра на света. Явно и древните българи са сакрализирали завоеванията си като са построявали светилище и са го обявявали за “ос (център) на света”, т.е. най-свещеното място на Земята, защото всичките 126 топонима Мадар по света са разположени на места обсипани с многобройни топоними произлизащи от българските етнически имена както се вижда на картата, публикувана в Шопов (2007). Това показва, че всички тези територии са били обитавани някога от древните българи.
цитирай
6. profesionalist - Отговор на: shtaparov - Названието Мадара е древно- Българско:
17.02.2012 20:12
Цитирана литература:
Шопов Я. Й., Л. Цанков, Т. Ялъмов, М. Мутафова, Х. Азади, Г. Хнканосян (2005а) Неизвестни данни за миграциите на древните българи в Евразия: Данни от топоними, хидроними и етноними. - в кн. "Корени на българската цивилизация”, изд. Бул Корени, София, стр. 241- 251.
http://uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1362228/_._-_._._._._._._._2005_
Шопов Я. Й. (2007) Мадара и Мадарския конник- произход и значение на топонима Мадара.-Изложение изнесено на кръглата маса “Мадарският конник” на 22 Март 2003 г, Исторически факултет на Софийския Университет “Св.Кл.Охридски”, Авангардни изследвания на древните българи, т.1 (1), стр. 40-44
цитирай
7. demograph - Мадара е винаги конник=Тракийският конник/Хероят/Всебогът на траките той и всебог на българите
25.02.2012 01:06
Мадара е исконно български топоним, който значи главно светилище, ос на света което е било построявано от българите при завладяване на нови територии за сакрализация на завоеванието.
Топонима Мадар и производните му трасират завоеванията на древните българи по света в голям период от време, който може да започва още преди възникване на писмеността.
......................................................................................................................
Освен това се съмнявам дълбоко в достоверността на датирането. Не видях в изворите писмено доказателство за изсичането на Конникът при идването на АСПАРУХ.
и ОТНОВО НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗВОДИ.
Кои са хората които са обитавали причерноморието/специално днешна България/ и които се разселили след потопа? - Иранци, които после станали българи и се върнали в Старото си Отечество? - При кого са се завърнали?
Нима всички са се разпръснали? Тези които са останали /а са останали много, много..достатъчно 2-3000 години след това да бъдат наречени "най-много бройният народ след индийците"/ са или българи или траки=българи.
Обърнете посоките!
Преди потопа районът е населяван от хора наричани по-късно траки. При потопа част от тях са загинали, друга част са оцелели защото са били навътре в сушата и на по-високо, трета е усвоила нови земи на изток, запад, север и юг. Всички са говорели един и същ език, почитали са едни богове и са вършили еднакви обреди. Източните след време се завърнали в Старото си Отечество под името българи, като са оставили в Иран, Индия, Азия и до Китай значими следи от свое присъствие, както и части от себе си като население. Това обяснява присъствието на български=тракийски топоними,хидроними,паметници, носии,порядък, вярваания, азбука и т.н. по местата които сега тук се обявяват за родно място на българите. Не забравяйте какво се е случило по същото време с останалите в Старото Отечество и обединете двете тези с изходна точка Старото Отечество, а не Новите земи!
цитирай
8. shtaparov - Да,нашите предци са достигнали Индия,Памир,Тарим и Китай,но също и Британия,Испания,Египет и Италия
25.02.2012 12:47
Така е приятелю,но Българите съвсем неслучайно са дошли в териториите отсам Дунава. Те са знаели,че оттук тръгва коренът им,оттук са избягали част от прадедите им при нахлуванията на гърци и римляни,че тук са техните стари родови и племенни светилища,които е трябвало да бъдат възобновени,и тук са гробовете на техните древни предци. Затова Българите веднага след освобождението на родните Балкани от римовизантийско иго отменят всички типично гръцки и римски (сиреч окупаторски) имена на селища,градове,области и местни етноси и възстановяват Тракийските,които са им родни. За справка: областта Пиянец (Пеонец) е племенната територия на Пеоните,областта Граово- на Грааите (Граовите),Ахряните са потомци на Агряните (Агрианите), Мияците- на Миезите (Мизите,Моезите), Чеч в Родопите е част от племенната територия на Киконите (Чичоните,Кичоните),Шопите (Шопеите) са потомци на Сапеите и т.н.,и т.н. Затова мястото на езическото светилище Мадара съвсем не е избрано случайно,а напълно логично и закономерно то представлява предизвикана възстановка на старото Тракийско светилище,разрушено от римските християни през IV-VI в. И за да не мисли някой,че Траките не са Българи,ще добавя тълкуванието на тяхното племенно име,което отговаря на загадката:
Траки= Фраки (Фриги),а Фриги= Бриги (Блъги,Блъгари).
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: profesionalist
Категория: Политика
Прочетен: 296674
Постинги: 34
Коментари: 74
Гласове: 93
Архив
Календар
«  Август, 2022  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031